05 February 2009

HMT329 : Analisis Kontrastif - Cara menyebut Selamat Tahun Baru Cina dalam 3 dialek bahasa Cina

Cara menyebut Selamat Tahun Baru Cina dalam 3 dialek bahasa Cina

1. Gung Hi Fat Choi - Hakka
2. Gong Xi Fa Chai - Mandarin
3. Gung Hei Fat Choi - Kantonis

Analisis Kontrastif : Perbandingan Konsep Milik/Punya

Pendahuluan

Kertas ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan konsep punya antara bahasa Melayu Standard dengan Dialek Melayu Sabah dan Dialek Melayu Brunei.

Analisis

Setelah dianalisis, didapati bahawa memang terdapat perbezaan anatar bahasa Melayu Standard dengan Dialek Melayu Brunei apabila mengungkap konsep punya atau milik seperti contoh di bawah :

1. Bulihku pinjam pinsilmu ? <> Boleh aku pinjam pensil ko ka ? <>
Boleh saya pinjam pensil awak ?

Dalam ayat di atas, konsep punya bagi Dialek Melayu Brunei diungkap sebagai ”mu” manakala konsep punya Dialek Melayu Sabah diungkap sebagai ”ko”untuk merujuk konsep punya ”awak” dalam bahasa Melayu Standard. Hal ini menunjukkan bahawa memang terdapat perbezaan antara Dialek Melayu Brunei, Dialek Melayu Sabah dan bahasa Melayu Standard dalam konsep punya. Tetapi kedudukan konsep punya di antara keduanya adalah sama, iaitu berada selepas kata nama (benda yang dimiliki).

Dalam Dialek Melayu Brunei, jika benda yang dimiliki + Kata Ganti Diri Kedua, kata nama dan kata ganti nama akan dieja bercantum. Namun dalam Dialek Melayu Sabah dan bahasa Melayu Standard, konsep milik dan benda yang dirujuk akan dieja terpisah.

2. Ani mama si Siti dan ani mamaku <> Ini mama si Siti dan ini mama aku <>
Ini emak Siti dan ini emak saya.

Dalam ayat di atas, terdapat persamaan antara Dialek Melayu Brunei dan Dialek Melayu Sabah dalam mengungkap konsep punya iaitu penggunaan perkataan ”si” bagi merujuk kata nama. Hal ini menunjukkan bahawa memang terdapat persamaan antara Dialek Melayu Brunei dan Dialek Melayu Sabah. Manakala dalam bahasa Melayu Standard konsep punya tidak terdapat perkataan ”si” merujuk kata nama.

3. Atu rumah diorang <> Itu rumah durang <>
Itu rumah mereka

Dalam ayat di atas, konsep punya bagi Dialek Melayu Brunei diungkap sebagai ”diorang” manakala konsep punya Dialek Melayu Sabah diungkap sebagai ”durang”untuk merujuk konsep punya ”mereka” dalam bahasa Melayu Standard. Hal ini menunjukkan bahawa memang terdapat perbezaan dari segi ejaan antara Dialek Melayu Brunei, Dialek Melayu Sabah dan bahasa Melayu Standard dalam konsep punya. Tetapi kedudukan konsep punya di antara keduanya adalah sama, iaitu berada selepas kata nama (benda yang dimiliki).

Dalam Dialek Melayu Brunei dan Dialek Melayu Sabaha, jika benda yang dimiliki + Kata Ganti Diri Ketiga, kata nama dan kata ganti nama akan dieja terpisah.


Kesimpulan

Daripada analisis di atas, didapati memang terdapat perbezaan dan persamaan antara Dialek Melayu Brunei, Dialek Melayu Sabah dan bahasa Melayu Standard dalam mengungkap konsep milik atau punya.


Nama :

1.Siti Zaliha bt. Mangit.
2.Ezawati Hanim @ Dk Nasibahanim Pg Hj Bakar.